Region Östergötland

Felaktigt läkemedel givet (CCL 2018-73)

Diarienummer: CCL 2018-73

[2018-06-15]

Chefläkare AnnSofie Sommer vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt Lex Maria.

Patienten genomgår behandling för cancersjukdom med en kombination av läkemedel.

Vid tidigare behandling har patienten reagerat med kraftigt allergisk reaktion på ett av läkemedlen, en antikropp. Detta är en vanligt förekommande biverkan. Vid det aktuella behandlingstillfället reagerar patienten snart efter att behandlingen startas med en kraftigt allergisk reaktion. Behandling mot den allergiska reaktionen ges och patienten återhämtar sig snabbt men får kvarstanna för observation över natten. Det visar sig att patienten har erhållit det läkemedel (antikropp) som patienten tidigare reagerat på med allergisk reaktion.

Patienten har inte erhållit några fysiska men av det inträffade men känner stor oro inför kommande behandlingar.

Intern utredning är genomförd.

För mer information kontakta:
Chefläkare AnnSofie Sommer, 010-103 73 46

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen. Därmed har vårdgivaren uppfyllt kraven i 3 kap. 2-5 §§ patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL och de föreskrifter som beskriver vårdgivares ansvar för systematiskt patientsäkerhetsarbete, HSF-FS 2017:40 och anmälan till IVO av händelser som medfört eller hade kunnat medföra allvarlig vårdskada, HSLF-FS 2017:41.