Region Östergötland

Fallskada i samband med sjukhusvård (NSÖ CL 2017-98)

Diarienummer: NSÖ CL 2017-98

[2018-09-14]

Chefläkare Björn Werner vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.
Äldre patient, sedan tidigare hjärt- och njursjuk, vårdas på kirurgisk vårdavdelning på grund av inflammation i bukspottkörteln. Blir efter behandling mer förvirrad och orolig. Går upp på natten, faller och ådrar sig en sårskada och blödningar under hjärnhinnorna, som så småningom kräver operation.

Ärendet är internutrett och åtgärder vidtas för att förhindra ett upprepande. Anmäles till IVO enlig lagen om lex Maria.

För mer information kontakta:
Chefläkare Björn Werner, 010-1030000

IVO beslut 2018-10-12, dnr 8.1.1-30471/2018-4

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.