Region Östergötland

Bristfällig uppföljning (CCL 2018-181)

Diarienummer: CCL 2018-181

[2018-10-18]

Chefläkare Lena Nilsson vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

En patient kontrollerades under flera år för en icke-behandlingskrävande blodmalignitet. När behandling med cellgifter blev nödvändig upptäcktes som bifynd vid en datortomografisk undersökning en godartad förändring i buken (med risk för att blir elakartad). Uppföljande datortomografiundersökningar gjordes inte. Patienten fick senare cellgiftbehandling mot sin blodmalignitet.

Flera år senare söker patienten vård för bukbesvär. Det visar sig att förändringen i buken har utvecklats till en cancer. Det är oklart om cellgiftsbehandlingen bidragit eller om uppföljande datortomografiundersökning kunnat påverka förloppet.

En intern utredning har genomförts.

För mer information kontakta:
Chefläkare Lena Nilsson 010-103 18 38

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren efter begärd komplettering har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.

Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.