Region Östergötland

Behov av intensivvård översteg tillgång på intensivvårdsplatser (CCL 2018-46)

Diarienummer: CCL 2018-46

[2018-04-19]

Chefläkare Lena Nilsson vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Händelsen rör en mycket ansträngd platssituation inom intensivvården i hela Region Östergötland och intilliggande sjukhus under vintern 2018, där ansvariga läkare efter noggrant ställningstagande flyttade en patient från intensivvårdsavdelningen till vårdavdelning. Patienten hade under en normal eller hanterbar överbeläggningssituation kvarstannat på intensivvårdsavdelningen. Den initiala vården på vårdavdelningen planerades noggrant och skedde i samverkan med intensivvårdsläkare. För patienten medförde händelsen ingen skada.

En intern utredning har genomförts.

För mer information kontakta:
Chefläkare Lena Nilsson, 010-103 18 38

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.
Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.
Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.
Därmed har vårdgivaren uppfyllt kraven i 3 kap. 2-5 §§ patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL och de föreskrifter som beskriver vårdgivares ansvar för systematiskt patientsäkerhetsarbete, HSF-FS 2017:40 och anmälan till IVO av händelser som medfört eller hade kunnat medföra allvarlig vårdskada, HSLF-FS 2017:41