Region Östergötland

Tveksam operationsindikation (CCL 2017-148)

Diarienummer: CCL 2017-148

[2017-09-01]

Chefläkare Lena Nilsson vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt Lex Maria.

Händelsen rör en patient med ryggvärk och upprepade urinvägsinfektioner. Patienten opererades för en förmodad funktionsstörning med avflödeshinder i njurbäckenet. Efter operationen fick patienten upprepade infektioner som krävde ett flertal vårdtillfällen, förnyade kirurgiska ingrepp och långvarig sjukskrivning. Patienten har fortfarande återkommande urinvägsinfektioner, misstänkt dålig blåstömningsförmåga och följs med fortsatta kontroller. Det första operationsbeslutet har i efterhand ifrågasatts och ansetts tveksamt.

En intern utredning har genomförts.

För mer information kontakta:
Chefläkare Lena Nilsson, 010-103 18 38

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att
vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla
händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.
Denna skyldighet framgår av 3 kap. 3 och 5 §§ patientsäkerhetslagen (2010:659),
PSL.

Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata.
Vårdgivaren planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande
inträffar igen. Därmed har vårdgivaren uppfyllt kraven i 3 kap. 2 § PSL och i
de föreskrifter som gällde vid tidpunkten för utredningens genomförande, det
vill säga 6 kap. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:28)
om anmälningsskyldighet enligt lex Maria.