Region Östergötland

Spridning av den resistenta bakterien MRSA (CCL 2017-47)

Diarienummer: CCL 2017-47

[2017-03-28]

Chefläkare Lena Nilsson vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Händelsen rör spridning av den meticillinresistenta bakterien MRSA vid kvinnokliniken i Linköping. Vid sårodling av en vuxen patient i mitten av januari 2017 påträffades bakterien. Sedan dess har smittspårning pågått av samtliga patienter som vistats på BB, och det har upptäcks ytterligare ett 15-tal personer, såväl barn som vuxna, som bär på bakterien. Ingen ytterligare person har insjuknat.

En mängd åtgärder har vidtagits i samverkan mellan Region Östergötlands enhet för smittskydd och vårdhygien och kvinnokliniken. Rutiner har skärpts, viss utrustning har bytts ut och planerad flytt till mer ändamålsenliga lokaler kommer att påskyndas. Sedan 30 januari 2017 har inga ytterligare smittade påträffats.

En intern utredning har genomförts.

För mer information kontakta:
Chefläkare Lena Nilsson, 010-103 18 38

Beslut: Inspektionen för vård och omsorg har 2017-04-24 fattat beslut i ärende 8.1.1-11827/2017

Beslut Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Denna skyldighet framgår av 3 kap. 3 och 5 §§ patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL.

Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.