Region Östergötland

Risk för fördröjd diagnostik av cancer (CCL 2017-36)

Diarienummer: CCL 2017-36

[2017-05-17]

Chefläkare Lena Nilsson vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt Lex Maria.

Risk för fördröjd diagnostik av cancer En äldre man kontaktade vårdcentral på grund av blod i urinen. Vid provtagning dagen därpå fanns inget spår av blod, men misstanke om urinvägsinfektion som behandlades. Vid ett annat besök på vårdcentralen en månad senare uppmärksammas episoden med blod i urinen och remiss för utredning av eventuell cancer i urinvägarna skickades. Vid utredningen fann man inga hållpunkter för cancer.

En intern utredning har genomförts.

För mer information kontakta:
Chefläkare Lena Nilsson Telefon: 010-103 18 38

Inspektionen för vård och omsorg har 2017-05-24 fattat beslut i ärende 8.1.1-19436/2017-3.

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.
Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Denna skyldighet framgår av 3 kap. 3 och 5 §§ patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL.
 
Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen. Därmed har vårdgivaren uppfyllt kraven i 3 kap. 2 § PSL och 6 kap. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:28) om anmälningsskyldighet enligt lex Maria.