Region Östergötland

Patient smittad med MRSA efter besök på mottagning (NSÖ CL 2017-88)

Diarienummer: NSÖ CL 2017-88

[2017-07-31]

Chefläkare Elisabeth Flashar vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping har gjort en anmälan enligt Lex Maria.

Patient som undersöktes på öronmottagning efter remiss från vårdcentral på grund av infektion i öra. Odling visade växt av MRSA (bakterie med resistens mot flertal antibiotika). Handlades enligt rutin med smittskyddsanmälan samt remiss till infektionsklinik. Kontakt tas med vårdhygien och personal screenas.

Smittspårning utförs på patienter som undersökts på samma sal under samma dag. En patient testar positivt och bedöms ha erhållit en vårdrelaterad infektion varför händelsen anmäls. Intern utredning har genomförts.

För mer information kontakta:
Chefläkare Elisabeth Flashar, 010-1030000

IVO Beslut 2017-09-07, dnr 8.1.1-31106/2017-3

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.
Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.