Region Östergötland

Övervätskning vid blodförgiftning (NSÖ CL 2017-54)

Diarienummer: NSÖ CL 2017-54

[2017-07-21]

Chefläkare Björn Werner, Vrinnevisjukhuset Norrköping, har gjort en anmälan enligt Lex Maria.

59-årig tidigare njurtransplanterad och njursjuk patient som inkommer kraftigt påverkad i bild av svår blodförgiftning. Erhåller stora mängder vätska för att försöka normalisera blodtrycket, varvid hjärtat sviktar. Utvecklar hjärtstopp som hävs, men trots intensivvård går patientens liv inte att rädda.

Intern utredning och händelseanalys har genomförts.

För mer information kontakta:
Chefläkare Björn Werner, 010-104 00 00 (växel)

Beslut IVO 2018-01-22, dnr 8.1.1-27221/2017
Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder. 
Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren efter begärd komplettering har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. 
Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.