Region Östergötland

Kvarglömd kompress vid operation (CCL 2016-197)

Diarienummer: CCL 2016-197

[2017-02-14]

Chefläkare Lena Nilsson vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt Lex Maria.

En patient genomgick en operation via bukhålan. Vid operationens avslutande noteras att en operationsduk saknas. Denna hittades i buken och operationen avslutades. Återhämtningen efter operationen komplicerades med illamående och feber. Vid förnyad operation fem dagar senare hittades en kvarglömd kompress i buken. Ytterligare en operation krävdes under vårdtiden på grund av läkningsstörning. Patienten återhämtade sig successivt och hade vid återbesök efter en månad inga men av det inträffade.

En intern utredning har genomförts.

För mer information kontakta:
Chefläkare Lena Nilsson, 010-103 18 38

Beslut IVO 2017-02-23, dnr IVO 8.1.1-7199/2017

Beslut: Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslut: IVO bedömer att vårdgivaren fullgjort sina skyldigheter att utreda och anmäla händelser som medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.

För mer information kontakta:
Chefläkare Lena Nilsson
Telefon: 010-103 18 38