Region Östergötland

Komplikation till ryggbedövning (CCL 2017-174)

Diarienummer: CCL 2017-174

[2017-11-01]

Chefläkare Lena Nilsson vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Händelsen rör en patient som i anslutning till en operation fick en ryggbedövning med kvarliggande kateter, så kallad epidural bedövning. Två dagar efter operationen togs ryggkatetern bort. Efter några timmar fick patienten smärtor från ryggen och en akut utredning påvisade en blödning som opererades akut. Patienten hade aldrig några tecken till nervpåverkan av blödningen och har inga med av det inträffade. Ett smärtstillande läkemedel som gavs efter operationen kan ha bidragit till blödningen.

En intern utredning har genomförts.

För mer information kontakta:
Chefläkare Lena Nilsson, 010-103 18 38

Inspektionen för vård och omsorg har 2017-11-07 fattat beslut i ärende 8.1.1-401472017-3
Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.
Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren efter begärd komplettering har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.
Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.