Region Östergötland

Försenad uppföljning av grön starr ledde till synnedsättning (NSÖ CL 2017-12)

Diarienummer: NSÖ CL 2017-12

[2017-02-24]

Chefläkare Elisabeth Flashar vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping har gjort en anmälan enligt Lex Maria.

Patient som skulle kallas till återbesök för kontroll efter 6 månader, blev kallad efter 1 år och hade då försämrat synfält och synskärpa.

Intern utredning har gjorts.

För mer information kontakta:
Chefläkare Elisabeth Flashar, 010-1030000

IVO beslut 2017-03-23, dnr 8.1.1-8502/2017-3

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg avslutar ärendet.

Skälen för beslutet
Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har emellertid inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att uppnå hög patientsäkerhet. I den internutredning som avser den anmälda händelsen uppges att de riskförebyggande åtgärder som vidtagits inte räcker till för att minska väntetiden till återbesök så pass att vårdprogrammet för glaukom kan efterföljas. Med hänsyn härtill och till liknande händelser i andra lex Maria-ärenden finner IVO skäl att från patientsäkerhetssynpunkt i ett särskilt ärende närmare granska tillgängligheten till ögonsjukvård inom Region Östergötland och då bland annat de brister som påtalas i ärendet gällande följsamheten till befintligt vårdprogram. Mot denna bakgrund avslutas detta ärende.