Region Östergötland

Försenad diagnos (CCL 2017-150)

Diarienummer: CCL 2017-150

[2017-08-28]

Chefläkare Lena Nilsson vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt Lex Maria.

Händelsen rör en patient söker vårdcentral på grund av blod i avföringen. Utredning påbörjas vid vårdcentralen och en remiss för ytterligare utredning planeras. Remissen blir inte skriven, vilket uppmärksammas när patienten efter en dryg månad själv kontaktar vårdcentralen på grund av  fortsatta blödningar från ändtarmen. Den fortsatta utredningen visar att patienten har en ändtarmscancer för vilken operation planeras.

En intern utredning har genomförts.

För mer information kontakta:
Chefläkare Lena Nilsson, 010-103 18 38

Inspektionen för vård och omsorg har 2018-01-30 fattat beslut i ärende 8.1.1-30746/2017-5

Beslut

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet

IVO bedömer att vårdgivaren efter begärd komplettering har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.

Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.

Underlag

Anmälan med komplettering.

Vänligen uppge ovanstående CCL-dnr vid kontakt med oss i ärendet.