Region Östergötland

Fördröjd uppföljning av ögonsjukdom ledde till synnedsättning (NSÖ CL 2017-81)

Diarienummer: NSÖ CL 2017-81

[2017-07-18]

Chefläkare Elisabeth Flashar, Vrinnevisjukhuset i Norrköping har gjort en anmälan enligt Lex Maria.
Patient med glaukom i båda ögonen som har kontrollerats och behandlats på ögonmottagningen sedan 2008. Patient kontaktar mottagningen per telefon i januari 2017 och undrar över besök. Senaste besöket var i augusti 2012 och planeringen var då återbesök till läkare om 6 månader. Patienten sattes inte upp på väntelista enligt planering. Undersökning i januari 2017 visar försämrad synskärpa och förhöjt tryck.

För mer information kontakta:
Chefläkare Elisabeth Flashar, 010-104 00 00

IVO beslut 2017-08-17, dnr 8.1.1-26752/2017-3

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Denna skyldighet framgår av 3 kap. 3 och 5 §§ patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL.

Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen. Därmed har vårdgivaren uppfyllt kraven i 3 kap. 2 § PSL och 6 kap. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:28) om anmälningsskyldighet enligt lex Maria.