Region Östergötland

Fördröjd diagnostik (CCL 2016-264)

Diarienummer: CCL 2016- 264

[2017-02-23]

Chefläkare AnnSofie Sommer vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt Lex Maria.

Händelsen rör en ung patient som söker ett dygn efter att smärta utan föregående trauma uppstått i höger underben. Undersöks nästkommande dag med ultraljud, man kan utesluta propp i benet men en svårdefinierad svullnad i muskeln identifieras.

Misstanke om compartment syndrom (ökat vävnadstryck inom ett område, muskelloge) uppstår. Muskeltryckmätning genomförs som inte påvisar något ökat tryck. Patienten läggs in för observation och skrivs ut kliniskt förbättrad efter ett dygn, magnetundersökning av benet beställs. Smärtorna tilltar igen och patienten söker ett dygn senare, misstanke om infektion varvid patienten får antibiotika och återgår till hemmet. Förbättras inte och söker igen efter ett dygn.

Utredning med bland annat datortomografi påvisar en svullen muskel som gör att förhöjt tryck i muskellogen måste misstänkas. Beslut fattas om att operera patienten. Patienten hade ätit varför operationen genomförs nästkommande dag. Vid operationen ses att musklerna har syrebrist och muskelpartier måste tas bort. Händelseförloppet är mycket ovanligt. Extern medicinsk expertis har konsulterats i bedömningen av ärendet. I dagsläget är det för tidigt att uttala sig om patienten får bestående men.

Intern utredning är genomförd.

För mer information kontakta:
Chefläkare AnnSofie Sommer 010 - 1037346

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.