Region Östergötland

Fördröjd diagnos och behandling (CCL 2017-202)

Diarienummer: CCL 2017 - 202

[2017-10-25]

Chefläkare AnnSofie Sommer vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt Lex Maria.

Händelsen rör en patient som inkommer på remiss från optiker till ögonkliniken. Kliniken har för närvarande långa väntetider. Remiss skickas till annan vårdgivare som kliniken har avtal med. Vi undersökning av ögonen finner man ett högt tryck (grön starr) i ögat som har medfört att patienten är blind på det ögat.

Intern utredning är genomförd.

För mer information kontakta:
Chefläkare AnnSofie Sommer, 010 - 103 73 46

Beslut 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Denna skyldighet framgår av 3 kap. 3 och 5 §§ patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL.
Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen. Därmed har vårdgivaren uppfyllt kraven i 3 kap. 2 § PSL och 3 kap. 4-8 §§ Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:40) om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete samt 5-8 §§ Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter (HSLF-FS 2017:41) om anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (lex Maria) .


Underlag

  • Anmälan
  • Internutredning
  • Journalhandlingar