Region Östergötland

Fördröjd diagnos medförde allvarlig vårdskada (NSÖ CL 2017-100)

Diarienummer: NSÖ CL 2017-100

[2017-10-31]

Chefläkare Elisabeth Flashar vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Anmälan rör en patient som under flera års tid haft kontakt med vårdcentral på grund av olika symptom som tolkats som ångestrelaterade. Patienten har fått samtals- och läkemedelsbehandling. På grund av utebliven förbättring remitteras patienten till psykiatrisk klinik som i sin tur remitterar patienten för neurologisk utredning. Remissen avvisas varför patienten återremitteras till vårdcentralen för utredning av neurologiska symptom. Utredningen påvisar framskriden multipel skleros (MS) och patienten remitteras till neurologisk klinik. Genom fördröjning av diagnosen har patientens sjukdom fortskridit och patienten har gått miste om behandling som kunnat påverka sjukdomens utveckling.

För mer information kontakta:
Chefläkare Elisabeth Flashar, 010-1030000

IVO beslut 2017-12-13, dnr 8.1.1-39886/2017-6

Beslut 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet 
IVO bedömer att vårdgivaren efter begärd komplettering har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser om rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.