Region Östergötland

Fördröjd diagnos av tumör i sköldkörteln (NSÖ CL 2016-111)

Diarienummer: NSÖ CL 2016-111

[2017-02-20]

Chefläkare Elisabeth Flashar, Vrinnevisjukhuset, har gjort en anmälan enligt Lex Maria.

Ung patient som sedan tidigare behandlas på grund av migrän och hög hjärtfrekvens. Söker 2012 på grund av resistens på halsen i anslutning till sköldkörteln, tolkas som godartad förändring i sköldkörteln. Kontroll av sköldkörtelhormoner utfaller normala. Söker ånyo 2013 på grund av förhöjt blodtryck och insätts på behandling. Förändringen i sköldkörteln bedöms oförändrad.

Vid kontroll i februari 2014 är blodtrycket alltjämt förhöjt trots behandling, prover inklusive sköldkörtelhormoner tolkas normala. Blodtrycksbehandlingen ökas. I april 2015 vid kontroll är blodtrycket något förhöjt och sköldkörtelprover avvikande varför patienten remitteras till endokrinologisk mottagning för utredning på misstanke om sköldkörtelsjukdom som förklaring till blodtrycksförhöjningen. Under utredningen framkommer att patienten har en sköldkörtelcancer. Intern utredning har företagits.

För mer information kontakta:
Chefläkare Elisabeth Flashar, telefon: 010-103 00 00 (växel)

IVO beslut dnr 8.1.1-7909/2017-3

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.

Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.