Region Östergötland

Fördröjd diagnos av prostatacancer (NSÖ CL 2017-35)

Diarienummer: NSÖ CL 2017-35

[2017-09-01]

Chefläkare Elisabeth Flashar vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping har gjort en anmälan enligt Lex Maria.

Patient som söker på vårdcentral 2011 för urinvägsbesvär och oro för prostatacancer relaterat till ärftlighet för detta. PSA prov togs och var något förhöjt. Förnyat PSA prov togs flera gånger under åren 2011-2016, vid samtliga tillfällen förhöjda värden men inga ytterligare åtgärder vidtogs. I september 2016 utförs undersökning av prostatakörteln som visar sig lätt förstorad och remiss utfärdades till urolog. Vävnadsprov visar nu prostatacancer och patienten genomgår operation med avlägsnande av körteln i december 2016.

För mer information kontakta:
Chefläkare Elisabeth Flashar, 010-1030000

IVO beslut 2017-11-27, dnr 8.1.1-31272/2017-7

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen till beslutet
Vi (IVO) bedömer att ni (Region Östergötland) efter begärd komplettering har fullgjort er skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Denna skyldighet framgår av 3 kap. 3 och 5 §§ patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL.

Vi (IVO) bedömer era slutsatser i utredningen som har kompletterats som rimliga. Ni har vidtagit åtgärder och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.