Region Östergötland

Fördröjd diagnos av lungcancer (NSÖ CL 2017-41)

Diarienummer: NSÖ CL 2017-41

[2017-10-26]

Chefläkare Elisabeth Flashar vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

I samband med utredning på neuromottagningen skickas med anledning av patientens rökvanor en remiss för dt thorax. När svaret kommer konsulterar patientansvarig läkare en erfaren lungspecialist, vilken bedömer att inga tecken till malignitet föreligger (mars 2016). I december 2016 inkommer patienten akut med andningsbesvär och utreds åter. Den datortomografiundersökning som då görs visar stor tumörförändring i lunga. Patienten remitteras till lungmedicin på US för fortsatt utredning och behandling.

För mer information kontakta:
Chefläkare Elisabeth Flashar, 010-1030000

Beslut IVO 2017-11-14, dnr IVO 8.1.1-39746/2017

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen till beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.I

Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.