Region Östergötland

Fördröjd diagnos av hudcancer (CCL-2017-234)

Diarienummer: CCL 2017-234

[2017-12-21]

Chefläkare Lena Nilsson vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt Lex Maria.

Händelsen rör en patient som söker vård för en hudförändring på näsan. Utredningen visar oväntat ett malignt melanom. Flera olika kliniker är inblandade i patientens vårdprocess och upprepade små tidsfördröjningar resulterar i en sammantaget icke acceptabelt lång tid till operation för patienten.

Intern utredning är genomförd.

För mer information kontakta:
Chefläkare Lena Nilsson, 010-103 18 38

Beslut
IVO har 2018-01-12 fattat beslut i ärende 8.1.1-45446/2017-3. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.

Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta ytterligare åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.