Region Östergötland

Fördröjd diagnos av hjärtinfarkt (NSÖ CL 2017-49)

Diarienummer: NSÖ CL 2017-49

[2017-06-28]

Chefläkare Elisabeth Flashar vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping har gjort en anmälan enligt Lex Maria.

Tidigare frisk medelålders man som söker akutmottagning på grund av bröstsmärtor, inläggs för observation. Provtagningar inklusive EKG visar inga tecken till hjärtsjukdom. Tillståndet tolkas som magkatarr med reflux och patienten ordineras magsårsmedicin. Kort tid efter utskrivning får patienten åter bröstsmärtor och kontaktar sin vårdcentral där man bedömer att medicinen ännu inte haft effekt och råder patienten att fortsätta med denna. På grund av fortsatta besvär förnyad kontakt med vårdcentralen något dygn senare varvid tillståndet bedöms som oro då patienten haft svårt att sova på grund av sina besvär nattetid, sömnmedicin ordineras. Efter ytterligare ett dygn med tilltagande bröstsmärtor och allmänpåverkan uppsökes jourcentral som tillkallar ambulans för fortsatt transport till kardiologisk klinik då patienten uppvisar tecken till cirkulationssvikt. Patienten genomgår akut ingrepp (PCI) men avlider i cirkulationssvikt orsakad av nyligen genomgången hjärtinfarkt, vilken fastställts vid obduktion.

 

För mer information kontakta:
Chefläkare Elisabeth Flashar, 010-1030000

IVO Beslut 2017-10-05, dnr 8.1.1-23329/2017-6

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren efter begärd komplettering har fullgjort skyldigheten att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. IVO bedömer att vårdgivarens slutsatser i utredningen som har kompletterats som rimliga. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.