Region Östergötland

Fördröjd diagnos (CCL 2017–06)

Diarienummer: CCL 2017 – 06

[2017-01-20]

Chefläkare AnnSofie Sommer vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt Lex Maria.

Händelsen rör en patient som söker vården på grund av nytillkommen smärta i ryggen där egenvård och behandling av kiropraktor inte har hjälpt. Telefonkonsultationer sker där råd ges samt dokumentation av vidare planering. Ny telefonkontakt där avsteg görs från den dokumenterade planeringen. Senare läkarundersökning där röntgenundersökning beställts, dock inte som drop-in undersökning varför det dröjer innan röntgenundersökningen utförs. Provtagning uteblir och differentialdiagnostiska överväganden finns inte noterade i journalen. Patienten har fortsatta besvär och vid en annan vårdkontakt sker en fördjupad utredning som påvisar att patienten har myelom (cancersjukdom i benmärgen).

Behandling är inledd. Intern utredning är genomförd.

För mer information kontakta:
Chefläkare AnnSofie Sommer 010 -103 73 46

Bedömning
IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sina skyldigheter att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som har kompletterats som rimliga. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen och har därmed uppfyllt kraven i 3 kap. 2 § PSL och 6 kap. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet enligt lex Maria.

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet.