Region Östergötland

Dödsfall pga. lungemboli (NSV Cl 60/2017)

Diarienummer: NSV Cl 60/2017

[2017-11-17]

Chefläkare Erik Fransson, Lasarettet i Motala, har gjort en anmälan enligt Lex Maria
Man i 30-årsåldern med mångårig kontakt på psykiatriska kliniken som inkommer akut på grund av försämring i sina grundsjukdomar. Behov av vård enligt  LPT (lagen om psykiatrisk tvångsvård) föreligger och för att kunna genomföra nödvändiga vårdåtgärder beslutas om fastspänning. När  tillståndet stabiliserats efter knappt två dygn och patienten släpps upp inträffar akut cirkulationsstillestånd. Obduktion visar att dödsorsaken är lungemboli (blodpropp i lungans tillförande blodkärl) som inträffat trots  att patienten har fått förebyggande behandling med blodförtunnande läkemedel
enligt klinikens rutin för att förebygga blodproppar.

För mer information kontakta:
Chefläkare Erik Fransson, tfn 010-1048254

IVO bedömning/beslut 2018-12-15, dnr 8.1.1-41966/2017
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bedömer att vårdgivaren uppfyllt kraven i sin utrednings- och anmälningsskyldighet. IVO avslutar ärendet.