Region Östergötland

Anmälan om vårdskada (2017-126)

Diarienummer: 2017-126

[2017-08-28]

Chefläkare AnnSofie Sommer vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt Lex Maria.

Anmälan handlar om en patient som den 23 februari 2017 sökte vård på grund av glaskroppsblödning i vänster öga. Patienten planerades för operation den 28 februari och blodförtunnande läkemedel sattes ut. Operationen blev uppskjuten och ny tid planerades till en 2 mars, denna operation blev också uppskjuten på grund av personalbrist. Den 6 mars opererades patienten. Den 7 mars drabbades patienten av en stroke och är i dagsläget rullstolsbunden.

För mer information kontakta:
Chefläkare AnnSofie Sommer, 010 - 103 73 46

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Denna skyldighet framgår av 3 kap. 3 och 5 §§ patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL. Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen. Därmed har vårdgivaren uppfyllt kraven i 3 kap. 2  § PSL och 6 kap.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna  råd (SOSFS 2005:28) om anmälningsskyldighet enligt lex Maria. Anmälan enligt Lex Maria inkom till IVO den 21 augusti 2017. Händelsen inträffade den 23 februari 2017. Anmälan har enligt IVO  inte inkommit inom den tid som anges i PSL och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:28). Av 3 kap. 5 § första stycket PSL framgår att anmälan ska göras snarast efter det att den anmälda händelsen har inträffat. Enligt 6 kap. 2 § SOSFS 2005:28 ska anmälan ha kommit in till IVO inom två månader från det att händelsen inträffade.