Region Östergötland

Transporter

Transportbil

Inom Region Östergötland och inom länet sker många transporter av människor och gods.

Inom Region Östergötland rör det sig om allt från ambulanstransporter och tjänsteresor till leveranser av till exempel tvätt, livsmedel och post. Inom länet handlar det exempelvis om transporter till och från arbetsplatser, om godstransporter och om tjänsteresor. 

Transporterna ger stora koldioxidutsläpp, som bidrar till en ökad växthuseffekt. Användning av fossila bränslen, till exempel bensin och diesel, bidrar till påverkan på klimatet. Avgaser från trafiken är också skadliga för människors hälsa.
För att minska den påverkan på hälsan och miljön som transporter innebär arbetar Region Östergötland på flera sätt. Arbetet görs både inom den egna verksamheten och gentemot invånare, kommuner och företag i länet.

Eftersom Region Östergötland är kollektivtrafikmyndighet, och därmed ansvarig för kollektivtrafiken i länet, är det området en viktig del i arbetet med att minska den klimatpåverkan som de transporterna ger. Regionen har därför, tillsammans med länets kommuner, beslutat att kollektivtrafiken ska drivas med förnyelsebara bränslen, som exempelvis biogas. Den allmänna kollektivtrafiken (bussar, spårvagnar och tåg) körs sedan sommaren 2016 helt på förnyelsebara bränslen.

Vid upphandlingar av transporttjänster och bilar som ska användas i tjänsten ställer Region Östergötland krav på att de ska drivas med förnyelsebara bränslen. Det är ett viktigt led i arbetet med att nå målet om klimatneutral verksamhet år 2020.

Region Östergötland arbetar också med att öka möjligheten för medarbetare, patienter och samarbetspartner att använda till exempel video för att möten inte ska kräva transporter.

För att uppmuntra medarbetare i den egna verksamheten och i länets kommuner att gå, cykla eller åka buss eller tåg till och från arbetsplatsen och i tjänsten ordnar Region Östergötland regelbundna kampanjer kring detta.

Kontakt

Bild på Emma Johansson

Emma Johansson

Verksamhetschef miljö

010-103 35 38

0722-11 02 10

e-post