Region Östergötland

Systematiskt miljöarbete

Personalmöte på sjukhus

Region Östergötland ska vara en positiv kraft i omställningen till det hållbara samhället där goda livsvillkor och jämlik hälsa står i centrum. En viktig del är att arbeta systematiskt och aktivt med miljöfrågor.

Det är regionfullmäktige som har det yttersta ansvaret för miljöarbetet i regionen, men det praktiska arbetet sker hos de olika verksamheterna. Där ansvarar cheferna för att planera miljöarbetet utifrån de mål som finns i Strategisk årsplan för Region Östergötland.  Region Östergötlands målsättning är att vara miljöcertifierad enligt miljöledningsstandarden ISO 14001 år 2022. Arbetet pågår enligt tidplan och genomförs successivt. Just nu har Barn- och kvinnocentrum och Folktandvården certifikat.

Vid upphandlingar av de varor och tjänster som används i verksamheterna ställer Region Östergötland systematiskt miljökrav och etiska krav och följer sedan upp dessa. På så sätt tar regionen ansvar för den hälso- och miljöpåverkan som sker när varor och tjänster produceras och används.

Kontakt

Bild på Emma Johansson

Emma Johansson

Verksamhetschef miljö

010-103 35 38

0722-11 02 10

e-post

Denna webbplats