Region Östergötland

Produkter och avfall


I Region Östergötland och i länet används stora mängder produkter och material.

Allt som används blir förr eller senare avfall som kan nå mark, luft eller vatten. Region Östergötland vill bidra till att minska den påverkan på miljön som produktion och användning av produkter innebär. Därför arbetar regionen för att mängden avfall ska bli så liten som möjligt. Källsortering och materialåtervinning ses som mycket viktigt både i den egna verksamheten och i länet. Region Östergötland hjälper exempelvis till med att skapa nätverk mellan företag och organisationer i länet som arbetar med avfall. Regionen bidrar också med kunskap om hur organisationer och företag kan förverkliga idéer om att använda avfall för att skapa nya råvaror och ger i vissa fall ekonomiskt stöd till projekt inom området.

Region Östergötlands mål är att material och resurser ska användas effektivare och att mängden avfall per vårdtillfälle ska minska. Varje vårdtillfälle på sjukhusen i länet ger i dag upphov till 48 kilo avfall.

I Region Östergötland drivs ett aktivt arbete för att minska svinnet och för att öka användningen av flergångsprodukter.

Regionens mål är att minst hälften av allt avfall vid sjukhusen ska källsorteras.
På sjukhusen och vid de flesta vårdcentraler finns miljöstationer för källsorterat avfall. Förpackningar av kartong, glas, metall och wellpapp liksom returpapper, stålskrot och trä sänds iväg för materialåtervinning.

Brännbart avfall sänds iväg för energiutvinning. Som farligt avfall sorteras till exempel kemikalier och skärande eller stickande avfall. Gamla eller överblivna läkemedel lämnas till apotek som skickar dem till särskilda förbränningsanläggningar.

Den mat som slängs vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping och vid Universitetssjukhuset i Linköping återvinns till biogas.

Vid om- och nybyggnationer ställer Region Östergötland krav på sortering av avfall.

Vid upphandlingar ställer regionen krav på till exempel förnyelsebart material.

Kontakt

Bild på Emma Johansson

Emma Johansson

Verksamhetschef miljö

010-103 35 38

0722-11 02 10

e-post