Region Östergötland

Läkemedel

Läkemedel i ett kylskåp

Läkemedel kan förebygga, lindra eller bota sjukdomar och är därför livsviktiga för många människor.

Men läkemedel påverkar också miljön. Spridningen av läkemedel till miljön sker främst genom att de inte bryts ner helt i kroppen, utan utsöndras via urinen. Reningsverken kan i dagsläget inte rena avloppsvattnet helt från läkemedel och de läkemedel som inte bryts ned sprids vidare ut i sjöar och vattendrag. Läkemedelsresterna kan påverka växter och djur, och i förlängningen människor, negativt.

Region Östergötland skriver ut och hanterar en stor mängd läkemedel och har därmed också ett stort ansvar för att bidra till att minska den påverkan på miljön som läkemedel kan innebära. Det görs bland annat genom att förskriva mindre förpackningar när nya läkemedel ordineras. På så sätt minskas risken att läkemedel som inte fått avsedd effekt måste kastas. En annan viktig åtgärd är att kontinuerligt genomföra läkemedelsgenomgångar. Syftet med läkemedelsgenomgångar är att minimera förekomsten av läkemedelsrelaterade problem men att sätta ut läkemedel från användning är även en viktig miljöåtgärd. I vissa lägen kan förebyggande insatser såsom friskvård på recept ersätta behovet av vissa typer av läkemedel.

Vid upphandlingar av läkemedel ställer Region Östergötland sociala krav och miljökrav. Kraven handlar till exempel om att de företag som tillverkar läkemedlen ska minska sina utsläpp av föroreningar till mark och vatten. De riktlinjer som gäller finns i Region Östergötlands uppförandekod.

Lustgas

Lustgas används som smärtlindring i vården, framför allt vid förlossningar. Alla kvinnor har rätt till smärtlindring vid förlossning och lustgas ger ofta god smärtlindring samtidigt som den inte påverkar barnet. Därför vill inte Region Östergötland minska användningen av lustgas, men eftersom lustgas är en av de farligaste växthusgaserna och det största hotet mot ozonlagret ser regionen det som mycket viktigt att aktivt arbeta för att minska utsläppen.

Region Östergötland har installerat en destruktionsanläggning för lustgas på Universitetssjukhuset i Linköping. Samtliga tio förlossningssalar är anslutna till anläggningen. Vrinnevisjukhuset i Norrköping kommer också få en destruktionsanläggning i samband med ombyggnation av sjukhuset. Tekniken bygger på att lustgas som andats ut och överskottsgas tas omhand via ett ventilationssystem och leds vidare till en destruktionsanläggning. Till utrustningen kopplas andningsmasker som samlar upp utandningsluften.

Kontakt

Bild på Emma Johansson

Emma Johansson

Verksamhetschef miljö

010-103 35 38

0722-11 02 10

e-post

Denna webbplats