Region Östergötland

Kemikalier


Vissa kemikalier och kemiska produkter är ofarliga, medan andra kan ha en negativ inverkan på både miljö och hälsa.

För att minska risken för att miljö och hälsa påverkas negativt arbetar Region Östergötland på två olika sätt. Dels genom att undersöka samband mellan miljöfaktorer och hälsa, dels genom att försöka minska användningen av farliga kemikalier och kemiska produkter i den egna verksamheten.

Region Östergötland bedriver till exempel forskning och gör utredningar som kan handla om människor som har utsatts för miljögifter, luftföroreningar och allergiframkallande ämnen som kan kopplas till olika typer av sjukdomar eller besvär. Utredningarna kan också handla om att bedöma hur stor risk dessa människor har att få en viss typ av sjukdom. Riskbedömningarna och forskningsresultaten används av olika myndigheter vid samhällsplanering eller vid sanering.

Inom Region Östergötland används olika sorters kemikalier och kemiska produkter. De behövs för att verksamheten ska fungera. I sjukvården används till exempel desinfektionsmedel och hygienprodukter och inom den laboratoriemedicinska forskningen hanteras flera olika kemikalier. Det finns även kemiska ämnen i vårdens förbrukningsmaterial och i material och produkter som används och installeras vid nybyggnation och vid renoveringar av regionens fastigheter.
Region Östergötland arbetar för att minska användningen av kemikalier och kemiska produkter och för att byta ut de som kan vara skadliga mot mindre farliga.

Regionen använder ett webbaserat register för de kemikalier och kemiska produkter som används. Där ges medarbetarna information om vilka risker som finns med de olika kemikalierna ur miljö-, brand- och arbetsmiljösynpunkt.
När Region Östergötland köper byggvaror används en miljövarudatabas som hjälper till att välja produkter som har en så liten påverkan som möjligt på miljö och hälsa.
Regionens målsättning är att vara en giftfri verksamhet år 2020. För att uppnå det ska regionen framförallt arbeta med att fasa ut ämnen som är cancerframkallande eller som påverkar arvsmassan eller fortplantningen. Här är upphandling ett viktigt verktyg för att ställa krav om information om innehåll och om att inte farliga ämnen ska förekomma i till exempel förbrukningsmaterial som kommer i kontakt med patienter.

Kontakt

Bild på Emma Johansson

Emma Johansson

Verksamhetschef miljö

010-103 35 38

0722-11 02 10

e-post