Landstinget i Östergötland

Bakgrund och behov

När ett så stort sjukhus som US ska byggas om och till krävs ett gediget förarbete. Här presenterar vi några av huvuddragen för hur de nya lokalerna ska placeras och fungera tillsammans.

I Framtidens US är sambanden inom öppenvården respektive inom slutenvården prioriterade framför sambanden mellan öppen- och slutenvård inom en klinik. Tack vare ett sådant förhållningssätt blir det lättare att anpassa lokalerna utifrån olika verksamheters behov över tid.

Öppenvård samlad i det publika gatuplanet

Med öppenvård menas mottagningar och liknande utan inneliggande patienter. Med dessa verksamheter lokaliserade i gatuplanet skapas öppna och publika miljöer, med god tillgänglighet. Med verksamheterna samlade förenklas omhändertagandet av patienterna, som ofta behöver träffa medarbetare från olika kliniker. Det blir samtidigt lättare att hantera förändringar i olika verksamheters behov av resurser, då till exempel undersökningsrum kan delas av olika specialiteter.

Akutmottagning i anslutning till diagnostik

En ny akutmottagning har byggts på västra sidan av huvudblocket. Den är därmed riktad bort från sjukhusets centrala delar och har en separat infart. Akutmottagningen delar våningsplan med diagnostiska enheter, exempelvis röntgen och klinisk kemi.

Verksamhetsplacering illustrerad

Ett samlat intensivvårdsplan

Ett samlat intensivvårdsplan ökar patientsäkerheten genom god tillgång till specialister inom intensivvård för alla avdelningar, dygnet runt, samt omedelbar närhet till operationsavdelningen. Vi får även en ökad möjlighet för samverkan mellan enheterna vad gäller exempelvis utrustning och personal, något som är både resurseffektivt och som främjar kompetensutveckling.

Vårdavdelningar på de övre våningsplanen

Samlade vårdavdelningar innebär en möjlighet att utnyttja vårdplatser på ett effektivare sätt. Avdelningarna byggs i moduler som förenklar fördelningen av vårdplatser mellan olika specialiteter över tiden. Eftersom modulerna är generella för alla kliniker kan patienter som i dag blir så kallade satellitpatienter med långt från ordinarie avdelning hanteras på ett mer patientsäkert sätt. Integriteten hos inneliggande patienter bevaras bättre med vårdavdelningarna separerade från de publika våningsplanen, som har fler patienter och andra besökare i rörelse.

Kontakt

Bild på Stefan Anskär

Stefan Anskär

Överläkare, projektansvarig verksamhet Framtidens US

010-103 89 36

e-post