Landstinget i Östergötland

Ny- och ombyggnationer

Bilden visar framtidens US från ovan

Bilden är en 3D-skiss av det framtida sjukhusområdet i Linköping sett från norr. Illustrationen är framtagen av White arkitekter AB.

Framtidens US består av många byggprojekt som sträcker sig fram till år 2021. Det rör sig om både ny- och ombyggnationer. Fyra nya flyglar och ett helt nytt hus byggs och större delen av huvudblocket byggs om. Alla nya vårdrum blir enkelrum för ökad patientsäkerhet och integritet.

1: Två nybyggda hus mot väster

En ny akutmottagning har byggts på västra sidan med en gemensam entré för alla akut sjuka patienter – vuxna och barn. Här finns också en ny förlossningsavdelning med separat ingång. Högre upp i huset byggs vårdavdelningar och på taket har en ny helikopterplatta placerats.

En ny väg på västra sidan – Hälsovägen – separerar akuta transporter från övrig trafik på sjukhusområdet. Det ger en ökad trafiksäkerhet och bättre tillgänglighet.

2: Två nybyggda hus mot öster

Två nya huskroppar har byggts till sjukhusets huvudbyggnad. De innehåller mottagningar i de två nedre våningsplanen. Högre upp i husen ligger diagnostiska enheter som röntgen och klinisk kemi, ett intensivvårdsplan samt vårdavdelningar. Längst ner finns undervisningssalar för Linköpings universitet.

I mars 2015 kunde den första avdelningen flytta in i nybyggda lokaler. Därefter har arbetet med att flytta verksamheter fortsatt efter hand som de nya lokalerna har blivit klara. Inflyttningarna fortsätter under år 2018.

3: Nya huvudentréer till universitetssjukhuset

Sjukhusets huvudentréer har byggts om. Norra och södra entrén ligger nu båda i markplan. Entréerna binds samman med ett gångstråk som gör det enkelt att hitta och bidrar till ett mer samlat sjukhus. I båda entréerna finns receptioner där patienten anmäler sig innan besöket samt olika servicefunktioner som cafeteria och apotek.

I anslutning till nya norra entrén ligger Hugo Theorells torg som byggts om för att ge ett mer öppet, ljust och välkomnande intryck. Det har också blivit enklare för taxi och privatbilar att hämta och lämna patienter och andra besökare vi den norra infarten på sjukhusområdet. 

4: Nytt parkeringshus vid norra infarten

För att skapa bättre parkeringsmöjligheter för sjukhusets besökare har ett nytt parkeringshus byggts i anslutning till Norra entrén. Parkeringshuset, som blev klart 2014, rymmer ca 300 platser, inklusive platser med laddningsstationer för elbil samt handikapplatser. Från parkeringshuset tar man sig enkelt direkt ned med hiss eller trappa till den nya norra entrén.    

5: Hus för samlad psykiatri och habilitering - Tinnerbäckshuset

Här byggs ett helt nytt hus för all psykiatrisk vård, beroendevård samt habilitering. Det nya huset ger en modern och trivsam vårdmiljö för dessa patientgrupper, som idag vårdas i olika byggnader på och utanför sjukhusområdet.  Huset placeras i naturskönt område på en tomt som sluttar ner mot Tinnerbäcken. Det nära läget till bäcken har också fått ge namn åt byggnaden som ska heta Tinnerbäckshuset.

Huset byggs som ett så kallat passivhus. Det är en byggnad med minimalt energibehov vars uppvärmning främst sker genom att tillvarata den värme som alstras från människor, belysning och utrustning som finns i huset. Projektet pågår 2016-2021 och sker i två etapper. Första delen ska vara klar för inflyttning under 2019.

Kontakt

Bild på Reine Sundell

Reine Sundell

Fastighetschef

010- 103 87 14

e-post

Bild på Stefan Fredriksson

Stefan Fredriksson

Fastighetsutvecklingschef

010-103 04 19

e-post

Denna webbplats