Landstinget i Östergötland

Styrande principer

Bilden visar ett nybyggt vårdrum. Fotograf: Wilhelm Rejnus & Linus Flodin.

Det framtida universitetssjukhuset i Linköping utformas med stöd av ett antal styrande och vägledande principer som alla har patientens bästa i centrum.

Säkrare för patienten

Alla nya patientrum som byggs på US är enkelrum. Till skillnad från flerbäddsrum ger enkelrum ökad integritet och komfort för patienten, och minskar risken för spridning av smitta. Eftersom det bara finns en patient i rummet åt gången minskar även risken för felmedicineringar. Enkelrum är helt enkelt bättre och säkrare för patienten.

Effektivare flöden

Separering och samlokalisering är centrala begrepp när lokalerna på US planeras. Öppna verksamheter separeras från slutna för att skapa en lugnare vårdmiljö för inneliggande patienter. Verksamheter med stort patientflöde mellan sig placeras nära varandra.

Flexibelt för förändring

Sjukvården befinner sig i ständig förändring. Arbetssätt, behov och verksamheter som vi har i dag kommer att se annorlunda ut imorgon. Med en hög grad av generalitet bygg Framtidens US därför med beredskap för förändringar.

Lätt att hitta

Svårigheter att hitta i ett stort sjukhus skapar otrygghet. Framtidens US ska ha tydliga tillfarter och entréer. En tydligare orientering av sjukhusets verksamheter ska bidra till patienters och anhörigas trygghet.

Hållbart även imorgon

Byggnader och servicesektorn står för mer än en tredjedel av Sveriges totala energianvändning. Framtidens US ska bidra till att sänka den siffran genom att använda miljövänlig och hållbar teknik i både byggnationer och verksamhet. Målet är att de nya byggnaderna inte ska använda mer energi än 50 kWh per kvadratmeter.

En samlad helhetslösning

Med en genomtänkt helhetslösning för sjukhusets alla patienter undviker vi särlösningar som bara gynnar några. Det bidrar till bättre vårdflöden, patientsäkerhet, överblickbarhet och trygg vårdmiljö för flertalet patienter. Med ett samlat grepp om hela sjukhusets utveckling skapar vi en robust sjukhusstruktur för lång tid framöver.

  • Flödesprincip
  • Understödja  patientens väg genom vården
  • Minimera patient- och personalförflyttningar
  • Patientbehov går före organisationsbehov

Kontakt

Bild på Reine Sundell

Reine Sundell

Fastighetschef

010- 103 87 14

e-post

Bild på Stefan Fredriksson

Stefan Fredriksson

Fastighetsutvecklingschef

010-103 04 19

e-post