Landstinget i Östergötland

Vanliga frågor och svar

Illustrationen visar hur det framtida torget framför sjukhusets norra entrén kan se ut. Framtagen av White arkitekter AB.

Här hittar du svar på vanliga frågor om Framtidens universitetssjukhus.

Varför ska man bygga om och bygga nytt på US?
Svar:

En stor del av byggnaderna på US är gamla och i stort behov av omfattande renoveringar, så omfattande att renoveringskostnaderna ligger i nivå med kostnaden för nybyggnation. Det är också dyrare att underhålla gamla lokaler än nya. I nybyggda lokaler kan kostnaderna för energi dessutom hållas betydligt lägre. På kort sikt får Region Östergötland en merkostnad för nybygge, men långsiktigt tjänar vi på detta.

En nybyggnation gör det också möjligt att ta ett helhetsgrepp om sjukhuset och placera verksamheter så att de lättare och därmed billigare kan byggas om i takt med att vården förändras. Arbetsformer och verksamheter som vi har i dag kommer att ändra sig mycket över tiden. I dagens byggnader finns ingen beredskap för detta, utan varje nytt lokalbehov måste lösas med stora besvär och till höga kostnader. En genomtänkt placering av verksamheterna ger också en möjlighet att skapa bättre samband i många processer, vilket ökar patientsäkerheten totalt sett. Samtidigt kan fler enkelrum byggas, vilket är en nödvändighet med dagens och morgondagens infektionsproblematik.

Det kostar mycket pengar att bygga nytt, men sjukhusets horisont måste sträcka sig många år framåt och kunna drivas effektivt under hela den tiden. En nybyggnation medger det. Kan Region Östergötland bedriva säkrare vård som är mer kostnadseffektiv över lång tid tjänar patienterna på det. 

Varför bygger inte Region Östergötland ett helt nytt sjukhus istället?
Svar:

Flera av byggnaderna på US är i bra skick. O-huset är nästan nytt och huvudblocket på US kan fungera väl i ytterligare många år. Det finns alltså inget skäl att bygga ett helt nytt sjukhus sett ur ett fastighetsperspektiv. Placeringen av US är dessutom svårslagen – mitt emellan centrum och universitetet på Valla. Mitt i kunskapskorridoren!

Innebär nybyggnationen att US blir ett större sjukhus än tidigare?
Svar:

De nya byggnaderna utgör ersättningsbyggnader för gamla fastigheter som rivs. Arbetet utgår från en viss ökning av vårdplatser, cirka 30 platser fler än idag. Själva lokalytan på US blir större. Det beror på att de nya patientrummen blir enbart enkelrum istället för två- eller flerbäddsrum.

När blir Framtidens US färdigt?
Svar:

Projektet Framtidens US består av en mängd mindre projekt som sker i tre etapper. Etapp ett omfattar i första hand nybyggnationer kring huvudblocket, etapp två ombyggnader i det existerande huvudblocket och etapp tre består av ett nytt hus för psykiatrisk vård och habilitering. Den första etappen avslutas under 2016, etapp två under 2020 och etapp tre beräknas vara färdig under 2021.

Det många patienter saknar i nuvarande sjukhus är alternativa miljöer att hämta kraft ur under långa sjukhusvistelser. Finns sådant med i planerna för Framtidens US?
Svar:

Det är naturligtvis mycket viktig att åstadkomma byggnader och lokaler som främjar vårdprocessen och bidrar till en så positiv upplevelse som möjligt för patienten under hens vistelse på sjukhuset. Inner- och yttergårdar har byggts i och mellan de nya huskropparna. Det är vackra och lugna områden av olika karaktär som bryter av mot sjukhusmiljön där patienter, anhöriga och andra kan hämta kraft. I anslutning till barnsjukhuset har en lekplats byggts på en av terrasserna.

Ett centralt och viktigt mål med projektet är att bygga om norra och södra entrén för att skapa öppnare, ljusare och trevligare entréer till sjukhuset. Södra entrén blev klar 2011 och i januari 2016 invigdes nya norra entrén. Entrén präglas den stora ljusgården i entréns mitt. Här finns också service som cafeteria, apotek och kiosk. Framför entrén byggs ett öppet torg med grönytor som beräknas vara klart under 2017.