Region Östergötland

Aktuella byggprojekt

På den här sidan hittar du kortfattad information om de större byggprojekt som pågår just nu på sjukhusområdet i Norrköping.  

Karta över Vrinnevisjukhuset.

A. Nybyggnation för vårdavdelningar (hus 33)

Här pågår slutskedet i byggnationen av en ny huskropp som ska rymma sjukhusets utbyggda vårdavdelningar.
Byggtid: 2017-2022. De första vårdavdelningarna planeras att flytta in i hösten 2020.

B. Nybyggnation för vårdavdelningar och mottagningar (hus 43)

Här pågår just nu mark- och grundläggningsarbeten.
Byggtid: 2019-2024

C. Ombyggnation för medicinmottagning (hus 25 plan 1)

Ombyggnation i tre etapper som samlar flera av medicinklinikens specialistmottagningar till lokaler på plan 1 ovanför huvudentrén.

Byggtid: 2019-2020

D. Ombyggnation för neonatalvård (hus 51, plan 2)

Moderna lokaler skapas för vård av för tidigt födda barn och sjuka nyfödda barn.
Byggtid: våren 2019-sommar 2020

E. Ombyggnation för ögonoperation och mottagning (hus 51 plan 1)

Här byggs lokaler för ögonoperationer och behandling. Tre operationssalar med kringytor. Även en mindre mottagningsdel finns i ytan.
Byggtid: våren 2019- sommar 2020

F. Ombyggnation för jourrum och administration. (Hus 21 plan 2 och 3)

Fler jourrum och administrativa arbetsplatser byggs på två platser i huset för personal på anestesikliniken, kirurgen, röntgen, ortopeden, akuten med flera.
Byggtid: hösten 2019- hösten 2020

G. Ombyggnation för klinisk kemi, lab (hus 25 plan 1)

Nya anpassade lokaler för att kunna optimera användningen av klinisk-kemiska analyser på Vrinnevisjukhuset.. 
Byggtid: 2020

H. Planering av ny trafiklösning vid huvudentrén

Inför kommande byggprojekt pågår planering av en anpassad trafiklösning framför sjukhusets huvudentré.
Byggtid: sommaren och hösten 2020

I. Planering av ny kulvert till kommande tillbyggnad (hus 55)

Ny anslutningskulvert till de framtida till- och ombyggnaderna som bland annat kommer att inrymma BB, Öron-Näsa-Halskliniken, ögonmottagning, barnmottagning och kvinnohälsan.
Byggtid: 2021

Övriga projekt (hela sjukhuset)

Renovering av hissar

Alla befintliga hissar på sjukhuset ska renoveras. Arbetet sker i etapper, ett hisspar i taget.
Byggtid: Etappvis, pågående

Renovering av trapphus och huvudstråk

Byggtid: sker kontinuerligt

Ny- och ombyggnation av TDK-rum

Sjukhusets så kallade TDK-rum (tele- data- och kopplingsrum) byggs ut för att möta framtidens ökade krav på trådlös kommunikation. 
Byggtid: Etappvis, pågående

Kontakt

Bild på Martin Carlberg

Martin Carlberg

Projektchef bygg Vision 2020

010-103 62 89

e-post

Bild på Kerstin Jonsson

Kerstin Jonsson

Chefläkare, projektansvarig verksamhet Vision 2020

010-104 33 31

e-post