Region Östergötland

Krav på miljö och etik

Varuleverans, gaffeltruck som lastar varor

Sveriges regioner ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik.

Det är viktigt verksamheten bedrivs så att den främjar en hållbar utveckling. I enlighet med det vill Region Östergötland verka för att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

Sedan 2010 bedriver Sveriges 21 regioner ett nationellt samarbete för att ställa sociala och miljömässiga krav i upphandling. Målet är att Region Östergötlands leverantörer aktivt ska arbeta med miljö och socialt ansvar i samband med produktionen av de varor och tjänster som levereras. Riktlinjer för hur landstingen och regionerna vill att dessa leverantörer ska bedriva sin verksamhet på ett socialt och miljömässigt ansvarsfullt sätt har tagits fram. Dessa riktlinjer återfinns i Uppförandekoden.

Mer information om Uppförandekoden och landstingens och regionernas arbete med socialt ansvarstagande återfinns på www.hållbarupphandling.se

Höga miljökrav

Region Östergötland ställer höga miljökrav vid upphandling av både varor och tjänster. Att ställa tydliga miljökrav vid upphandling av varor som ska användas inom Region Östergötland leder till en mer effektiv användning av resurser och bättre anpassning till kretsloppet.
Högre miljökrav ställs vid de upphandlingar som fått hög miljöprioritet. Det är också viktigt att följa upp att de krav vi ställt verkligen efterlevs. En förutsättning för uppföljning med hög kvalitet är att klara och tydliga miljökrav har formulerats i anbudsförfrågan.