Region Östergötland

Verksamhet vid Vårdcentralen Ödeshög flyttas

[2019-04-26]

Problem med inomhusmiljön gör att Vårdcentralen Ödeshög kommer att behöva lämna sina lokaler. Region Östergötland arbetar nu tillsammans med kommunen för att hitta lösningar på lokalfrågan.

Bilden visar Vårdcentralen Ödeshög.

Bakgrunden till beslutet att flytta verksamheten är att medarbetare vid Vårdcentralen Ödeshög under flera år rapporterat allergiska symptom. Över hälften av medarbetarna på vårdcentralen upplever besvär från ögon och luftvägar som kan kopplas till inomhusmiljön. Symptomen förkommer både hos nya medarbetare och hos medarbetare som jobbat längre tid på vårdcentralen.

Kvar trots insatser

Flera saneringsarbeten av vårdcentralen har genomförts de senaste åren men trots det kvarstår problemen. Hittills i år har nya prover tagits i lokalerna, vilka visar att det finns låga halter av kylvätska och lösningsmedel i luften. Region Östergötland inväntar också svar på ytterligare prover som tagits i vårdcentralens lokaler.

Folktandvården är lokaliserad i samma byggnad men har inte rapporterat problem i samma utsträckning. Där har arbetet med att se över situationen påbörjats.

Arbets- och miljömedicin har på Region Östergötlands uppdrag undersökt byggnaden och bekräftar nu i en rapport att det finns brister och fuktskador som gör att lokalerna inte kan anses som säkra att vistas i dagligen med tanke på personalens hälsa. Byggnaden är en riskkonstruktion och fuktgenomträngning har lett till omfattande skador på tak och väggar. Det finns också brister i ventilation och golvkonstruktion.

Nära dialog

I början av mars skyddsstoppades verksamheten på vårdcentralen, en åtgärd som dock upphävdes av Arbetsmiljöverket. I april gjorde Primärvårdscentrum skyddsombud en begäran om åtgärder kring arbetsmiljö och arbetstider till Arbetsmiljöverket.

– Vi kan inte bedriva verksamhet i lokaler där våra medarbetare blivit eller riskerar att bli sjuka av inomhusmiljön. Därför har regionledningen nu beslutat att vi ska flytta ut så snart som möjligt, säger Annette Johansson, biträdande produktionsenhetschef vid Primärvårdscentrum.

Region Östergötland arbetar nu med att hitta lösningar på lokalproblemet. Detta sker i nära dialog med Ödeshögs kommun, som äger fastigheten.

– Hur och var vår verksamhet kommer att bedrivas är i dagsläget oklart. Vårt främsta fokus är att invånarna i Ödeshög ska ha fortsatt tillgång till vårdcentralsverksamhet, säger Annette Johansson.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010-103 94 88