Region Östergötland

Tyck till om den regionala kulturplanen

[2019-04-15]

I dag går Östergötlands nästa regionala kulturplan ut på remiss. Fram till början av september är det öppet att lämna synpunkter på planen, som beskriver hur kulturen i länet ska utvecklas de kommande fyra åren.

Bilden visar musiker i en orkester.

Kulturplanen är Region Östergötlands program för hur regionen tillsammans med kommuner och kulturaktörer vill utveckla kulturen under perioden 2020-2023. Den pekar ut övergripande strategier, insatser och utvecklingsområden och utgör underlag för Region Östergötlands ansökan om statsbidrag för regional kulturverksamhet.

Kulturplanen berör flera perspektiv. Det handlar om att alla medborgare ska ha tillgång till kultur och ges möjlighet till eget skapande, men också om att det ska finnas förutsättningar för professionella kulturskapare att verka i Östergötland. Kulturen är också en viktig del i det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet.

– Vårt mål är att alla östgötar både ska kunna ta del av kultur och ha möjlighet till eget skapande. Kulturen är viktig för att skapa en attraktiv och livskraftig region. Den nya kulturplanen poängterar vikten av samverkan med kommunerna för att sprida konst och kultur i hela länet. Vi vill ha låga trösklar och sträva efter att nå en ny publik, både vana och ovana kulturbesökare. Strategin har också ett starkt fokus på kulturskaparnas möjligheter att verka och utvecklas i Östergötland, säger Eva Andersson (S), ordförande i regionutvecklingsnämnden.

Planen har arbetats fram genom en omfattande dialog med kommuner, kulturaktörer och civilsamhälle. I samtliga tretton kommuner har samråd hållits genom politiska dialoger eller breda aktörssamråd. Ett stort antal dialoger har genomförts inom olika kulturområden som teater, musik, dans, bildkonst, slöjd, filmskapande, litteratur, kulturarv och folkbildning.

Vid sitt senaste sammanträde fastställde regionutvecklingsnämnden en färdig remissversion av planen. Den finns nu tillgänglig på regionens webbplats och fram till den 2 september 2019 kan remissinstanser lämna in yttranden. Allmänna synpunkter kan också lämnas in på webben. Under hösten ska kulturplanen behandlas i både regionutvecklingsnämnden och regionstyrelsen, innan den slutgiltigt antas av regionfullmäktige i slutet av november.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, Nyhetsredaktionen, 010-103 94 88

Denna webbplats