Region Östergötland

Tidiga insatser stärker barns hälsa

[2019-09-04]

Med tidiga insatser går det att förebygga ohälsa hos barn och unga. På onsdagen möttes politiker och tjänstepersoner från Region Östergötland, länets kommuner och andra myndigheter för att ta del av kunskap på området.

Bilden visar Anita Jernberger i en stor sal där människor arbetar ihop.

Ett hundratal personer deltog i onsdagens kunskapssammanträde om jämlik hälsa och tidiga insatser för barn och unga. Anita Jernberger (L) är ordförande i beredningen för folkhälsa i Region Östergötland och hon menar att samverkan och mod är viktigt för att stötta barn tidigt.

– Man måste ha mod och kraft att sätta in resurser där det verkligen gör skillnad, säger hon. I det arbetet måste vi i Region Östergötland och kommunernas samverka för att verkligen sätta barnets behov i centrum.

Under dagen fick deltagarna ta del av insikter och kunskap från olika områden. Anna Johnsson från Uppdrag psykisk hälsa vid SKL berättade om det nationella arbetet som pågår. Hon gav åhörarna en bild av den psykiska ohälsan i landet genom att presentera en rad siffror, som att 40 procent av befolkningen har en närstående med psykisk ohälsa och att 50 procent av alla sjukskrivningar beror på psykisk ohälsa. Anna Jonsson jämförde behovet av tidiga insatser för psykisk hälsa med vaccination.

– Vi behöver tänka på hur vi skulle kunna vaccinera för psykisk hälsa. Hur kan vi ge alla barn och familjer motståndskraft mot psykisk ohälsa?

– Tidiga insatser handlar om att göra insatser i tidig ålder men också att komma in tidigt i processen. Vi vet att vi kan göra väldigt mycket i förskolan och att det är viktigt att ta tag i saker med en gång.

"Större risk för ohälsa"

Elin Glad och Christin Andershov Eriksson berättade om sitt uppdrag med att ta fram underlag för en strategi för hälsosamma levnadsvanor och hälsosam vikt för barn och unga. Ohälsosamma levnadsvanor och ohälsosam vikt i tidig ålder kan få negativa konsekvenser för barn och unga, på både kort och lång sikt.

– Barn med fetma löper större risk för ohälsa, skolfrånvaro och för en sämre hälsa i vuxen ålder, berättade Christin Andershov Eriksson. Och det är viktigt med tidiga insatser. Av dem som har övervikt när de är 15 år har hälften övervikt redan vid fyra års ålder. Så insatserna behöver sättas in redan före skolåldern.

Under eftermiddagen fick deltagarna också lyssna på en rad goda exempel från länet genom parallella bordssamtal.

– Jag hoppas att vi tar med oss den kunskap vi har fått i dag och att vi kan hitta nya samarbetsytor för att tillsammans bli ännu bättre på tidiga insatser för barns hälsa, säger Anita Jernberger.

Textansvarig: Nyhetsredaktionen, 010-103 76 28