Region Östergötland

Stärker primärvården med 30 miljoner

[2019-11-12]

Hälso- och sjukvårdsnämnden satsar ytterligare 30 miljoner kronor för att stärka primärvården. Resurstillskottet ska bland annat gå till insatser för äldre och personer med komplexa vårdbehov och till förbättrad koordinering vid sjukskrivning.

Bilden visar en undersökning på vårdcentral.

I finansplanen för 2020, som antas av regionfullmäktige i slutet av november, finns förslag till förstärkning av den nära vården. Primärvården föreslås få utökade medel, som bland annat ska gå till särskilt mottagande av äldre personer och personer med komplexa vårdbehov, och till koordineringsinsatser vid sjukskrivning.

Denna utveckling har redan inletts och därför har hälso- och sjukvårdsnämnden i dag beslutat att tillföra 30 miljoner kronor i engångsersättning till primärvården för 2019.

– Vårdcentralerna är ett viktigt nav i den nära vården. För att öka kontinuiteten och tryggheten för de patienter som har störst vårdbehov och samtidigt klara tillgängligheten krävs mer resurser. En förstärkning till vårdcentralerna är ett steg i regionens omställning till nära vård, säger Torbjörn Holmqvist (S), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.

Partnerskap mot sexuella övergrepp

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade också att Region Östergötland ska ingå i ett idéburet offentligt partnerskap med Novahuset, en ideell förening som har funnits sedan 2008 och arbetar mot sexuella övergrepp. Den primära målgruppen är personer som riskerar att bli, är eller har varit utsatta för sexuella övergrepp och personer som lider av sexuellt självskadebeteende.

Region Östergötland avsätter 700 000 kronor årligen till samarbetet, som ska handla om att utveckla informations- och utbildningsinsatser i samverkan med regionen och ge råd och stöd till målgruppen och deras närstående. Partnerskapet handlar också om att testa och utvärdera nya metoder för att tidigt möta och fånga upp utsatta barn, unga och unga vuxna i sociala medier.

– Långsiktiga relationer och en närmare samverkan mellan den offentliga och den idéburna sektorn kan hjälpa oss att hitta nya och bättre lösningar på olika samhällsutmaningar, säger regionrådet Kerstin Sjöberg (C).

Region Östergötland har sedan 2017 ett idéburet offentligt partnerskap med Stadsmissionen kring en hälsolots för utsatta EU-medborgare.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010-103 94 88