Region Östergötland

Så vill Region Östergötland utveckla tågtrafiken till 2040

Bilden visar Östgötapendeln.

[2019-11-07]

Resandet med tåg såväl inom som till och från Östergötland har ökat kraftigt de senaste åren, och förväntas öka ännu mer i framtiden. Trafik- och samhällsplaneringsnämnden har i dag behandlat ett förslag till tågstrategisk målbild inför 2040.

Syftet med att ta fram en långsiktig målbild är att Region Östergötland som kollektivtrafikmyndighet ska kunna agera och planera långsiktigt och strategiskt för att möta det framtida behovet att resa med tåg inom och till och från Östergötland. Resandet med tåg i länet har under senare år ökat kraftigt och förväntas öka ännu mer genom Ostlänkens tillkomst.

"Spelar viktig roll"

– Eftersom infrastruktursatsningar inom tågtrafik har väldigt långa ledtider är det viktigt att åskådliggöra målbilden redan nu. Region Östergötland har också som mål att öka kollektivtrafikens marknadsandel, och tågtrafiken spelar en viktig roll bland annat för arbetspendlingen inom länet. Målet är att effektivt möta den ökade efterfrågan och samtidigt nå målet om fler hållbara resor, säger Julie Tran (C), ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden.

Målbild 2040 för Region Östergötlands engagemang i regional tågtrafik är det första strategiska dokumentet som tar ett samlat grepp om tågtrafikens utveckling. Det utgår från målen som formulerats i framför allt det regionala utvecklingsprogrammet och det regionala trafikförsörjningsprogrammet inför 2030 och bygger på statistiska bedömningar av hur befolkningen och resandet i Östergötland kommer att utvecklas de närmaste 20 åren. I förstudien till målbilden har man bland annat har intervjuat kommunerna i Östergötland och närliggande regionala kollektivtrafikmyndigheter om deras syn på tågtrafikens utveckling samt förslag till lösningar.

Pendel i fokus

Fokus för arbetet har enligt uppdraget varit Östgötapendelns utveckling men planen innefattar även en bedömning av kommande behov av tågtrafik mot Stockholm, Nyköping, Katrineholm, Örebro, Kalmar, Västervik och Jönköping. I målbilden ses Mjölby som en viktig knutpunkt för hela den västra länsdelen. Östgötapendeln ska stärkas med fortsatta avgångar varje kvart och man vill se två nya stationer, Åby och Linköping västra. Målbilden pekar också på vikten av samverkan mellan pendeln och regionaltåg för att på så sätt öka utbudet av tågresor.

Målbilden går nu ut på remiss till bland annat länets kommuner, intilliggande län, Trafikverket och andra intressenter innan en slutgiltig version antas under våren 2020.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010-103 94 88