Region Östergötland

Nya Öppna jämförelser av folkhälsan

[2019-02-06]

Nästan 75 procent av östgötarna skattar sin hälsa som bra eller mycket bra. Andelen dagligrökare har minskat något över tid men andelen som ofta dricker alkohol har ökat lite. Bland de unga är det vanligt att känna ångest och oro. Det är några av resultaten i de öppna jämförelser av folkhälsan som presenteras i dag .

Bilden visar människor på en offentlig plats

Rapporten Öppna jämförelser folkhälsa 2019 har tagits fram av Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och visar hur hälsan hos befolkningen ser ut men också bakomliggande faktorer som påverkar den, exempelvis utbildning, sysselsättning, trygghet och levnadsvanor.

– Det hälsofrämjande arbetet är ett prioriterat område för Region Östergötland. Öppna jämförelser ger oss ett viktigt kunskapsunderlag i arbetet för att främja en god och jämlik hälsa, säger Torbjörn Holmqvist (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Nära rikssnittet

Fokus i rapporten är jämförelser mellan kommuner och mellan regioner. Resultaten går att jämföra med utvecklingen på nationell nivå och finns också uppdelade utifrån kön, ålder och utbildning.

Östergötland resultat ligger nära riksgenomsnittet inom de flesta områden. Nästan 75 procent av invånarna skattar sin hälsa som bra eller mycket bra. Liksom i övriga landet finns det dock stora hälsoskillnader beroende på socioekonomisk situation och utbildningsnivå. Det gäller exempelvis medellivslängd, självskattad hälsa, fetma, hjärtinfarkt och lungcancer.

Samverkan viktig

Levnadsvanorna utvecklas positivt inom några områden, exempelvis har andelen dagligrökare minskat över tid. Samtidigt har andelen som dricker alkohol frekvent ökat. Rapporten visar också att den psykiska ohälsan ökar bland de yngre.

– Det finns många områden där regionen tillsammans med länets kommuner, Länsstyrelsen, civilsamhället och andra aktörer måste arbeta förebyggande med insatser av olika slag. I Östergötland har vi bra strukturer för samverkan. Vi har bland annat en ny överenskommelse med civilsamhället och en regional strategi för att främja fysisk aktivitet genom Sätt Östergötland i rörelse och arbetar nu fram ett funktionshinderpolitiskt program. Även Östgötakommissionens arbete för folkhälsa har gett oss en bra grund i folkhälsoarbetet, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Lena Lundgren.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010-103 94 88