Region Östergötland

Ny överenskommelse för bättre vård till omhändertagna barn

[2019-05-16]

En överenskommelse mellan Region Östergötland och länets kommuner ska förbättra vården för barn som av olika skäl omhändertagits. Målet är att erbjuda vård på lika villkor och verka för en bättre hälsa i en utsatt grupp.

Överenskommelsen mellan Region Östergötland och kommunerna gäller om samverkan kring trygg och säker vård för barn och unga 0-20 år, som vårdas utanför det egna hemmet. Bakgrunden är nya lagkrav som säger att kommuner och regioner ska ingå samverkansöverenskommelser kring dessa grupper.

Syftet är att tydliggöra samarbetet mellan kommunernas socialtjänst och regionens hälso- och sjukvård när ett barn eller en ungdom placeras i familjehem eller hem för vård boende (HVB) enligt lagen om vård av unga.

– Omhändertagna barn, som riskerar att hamna mellan stolarna, får genom denna överenskommelse en tryggare start i livet genom tillgång till vård och omsorg som de både har rätt till och behov av, säger regionrådet Helena Balthammar (S), ordförande i Samråd vård och omsorg.

Fast vårdkontakt och hälsoinsatser

Överenskommelsen slår fast att dessa ska ha tillgång vård på lika villkor som andra barn och unga. De ska bland annat ges möjlighet till en fast vårdkontakt, en samordnad individuell planering och erbjudas bland annat hälsoundersökningar och bedömning av tandhälsa.

– När samhället går in och övertar vården av barn och unga är vårt ansvar tungt i att se till att barnen får det de behöver och har rätt till. Vår överenskommelse är ett sätt att göra vad vi kan för att säkerställa att respektive huvudman gör sitt yttersta i att samverka för barnens bästa avseende hälso- och sjukvård och sociala stödinsatser, säger Anna Johansson (S), socialnämndens ordförande i Mjölby kommun och tillika vice ordförande i Samråd vård och omsorg.

I veckan har hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Östergötland antagit överenskommelsen och i kommuner pågår motsvarande beslutsprocess. Överenskommelsen träder i kraft den 1 juni i år.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010-103 94 88

 

 

Om Samråd vård och omsorg

Samråd vård och omsorg är en beredning under kommunernas social- och omsorgsnämnder och Region Östergötlands hälso- och sjukvårdsnämnd. Det är ett organ för samråd och överläggningar mellan regionen och länets kommuner, i frågor inom hälso- och sjukvårdsområdet och det socialpolitiska området som berör såväl region som kommuner.