Region Östergötland

Nu är Hälso- och sjukvårdsrapporten här

[2019-06-12]

I dag släpper Sveriges Kommuner och Landsting den senaste Hälso- och sjukvårdsrapporten, som jämför regionernas vård med varandra. För Östergötlands del är förtroendet för sjukvården fortsatt gott och tillgängligheten inom primär- och specialistvård förhållandevis bra. Även de medicinska resultaten är över lag goda.

Bilden visar en vårdsituation

På nationell nivå visar rapporten med öppna jämförelser att förekomst av stroke, hjärtinfarkt och höftfrakturer har minskat medan cancer har ökat hos både män och kvinnor. Samtidigt har överlevnaden efter cancersjukdom förbättrats jämfört med tidigare år och dödligheten i stroke och hjärtinfarkt har sjunkit.

Årets rapport fokuserar på åtta olika teman:

  • Omställningen till Nära vård
  • Patienters och befolkningens syn på vården
  • Tillgänglighet och väntetider
  • Säker vård
  • Resultat för stora sjukdomsgrupper
  • Kunskapsbaserad vård och måluppfyllelse i riktlinjer
  • Kompetensförsörjning
  • Ekonomiska resultat och kostnader

Tillgängligheten god

Region Östergötland har över lag goda resultat inom medicinska områden. Jämfört med andra regioner visar Östergötland bland annat på relativt god tillgänglighet inom både primärvård och specialiserad vård. I Östergötland är förtroendet för sjukvården i sin helhet och för sjukhusen högt. Även helhetsintrycket hos cancerpatienter i standardiserade vårdförlopp är mycket positivt.

– Det är glädjande att se att våra medarbetares ansträngningar visar sig i både goda medicinska resultat och överlag god tillgänglighet. Rapporten är också ett viktigt underlag i vårt arbetet med att utveckla våra förbättringsområden, säger Kaisa Karro (S), regionstyrelsens ordförande.

När det gäller vårdrelaterade infektioner ligger Östergötland något högt, medan förekomsten av trycksår har minskat från tidigare år.

Områden där regionen visar på mindre bra resultat är till exempel överbeläggningar, utlokaliseringar och vårdplatser belagda av utskrivningsklara patienter. Även när det gäller primärvårdens tillgänglighet per telefon finns förbättringsområden.

– Det är alltid värdefullt att få en övergripande översikt av vårdens resultat. Det bidrar till att ge en helhetsintryck av hur det fungerar och hjälper till att identifiera våra styrkor och områden där vi behöver förbättra oss, säger Martin Magnusson, vårddirektör i Region Östergötland.

Textansvarig: Carolina Häggkvist, 010-103 77 85