Region Östergötland

Hälsoeffekter av små metallpartiklar vid 3D-skrivning

[2019-10-04]

Det räcker inte med traditionella dammätningar för att mäta hälsoeffekter i miljöer där små partiklar i metall förekommer. Det visar en studie från Arbets- och miljömedicin i Region Östergötland och Örebro som har kartlagt metallexponering och möjliga hälsoeffekter vid professionellt arbete med 3D-skrivare. Forskargruppen är först ut internationellt med att publicera vetenskapligt om metallexponering och hälsoeffekter vid 3D-skrivning.

Bilden visar 3D-skrivning i industrin.

3D-skrivning som även kallas Additiv Tillverkning (AT), har ökat kraftigt under senare år. Tekniken innebär att man skapar en tredimensionell produkt från en fil i en dator. Denna teknik har stora fördelar i resurs-, transport- och miljöperspektiv.
Med nya tekniker kommer nya frågeställningar om vilka hälsokonsekvenserna kan bli. Studien har kartlagt hur metallexponeringen ser ut för arbetstagare inom AT-miljö jämfört med svetsmiljö och om man kan hitta exponeringsmarkörer och effektmarkörer för hälsorisker som går att koppla till denna exponering.
– Resultaten visar att traditionella dammätningar inte är tillräckliga i miljöer där små partiklar i metall förekommer. Det finns exponeringsrisker i AT-miljö vid vissa arbetsmoment men studien belyser även behovet av nya mätmetoder för att uppskatta exponeringsrisk inom metallindustrin generellt, säger Helen Karlsson, miljökemist vid Arbets- och miljömedicin, Region Östergötland.

Riskfyllda arbetsmoment

Bland annat fanns exempel på dammätningar som var godkända i AT- samt svets-miljö men där partikelräknande instrument visade närvaro av partiklar som var mindre än 10 µm i båda dessa miljöer. I svetsverkstaden återfanns de högsta halterna av de minsta partiklarna. I AT- miljö, där partiklarna var något större, kunde riskfyllda arbetsmoment identifieras. Metallhalter i urinen och på fingrarna visade sig vara bra indikatorer för exponering. Urinmetallhalter och kliniska analyser samvarierade med förhöjda värden, speciellt på fredagen efter en arbetsvecka.

Den försämrade lungfunktion som identifierades hos vissa av arbetstagarna var kopplad till tidigare arbete med metallpulver eller i metallindustrin. Studiens design ser ut att vara användbar för att få en helhetsbild av möjliga hälsoeffekter hos exponerade 3D-operatörer samt svetsare, konstaterar forskargruppen.

Studien som har pågått i tre år är ett samarbete mellan AMM i Linköping samt AMM i Örebro och har finansierats av AFA försäkringar.

Textansvarig: Maria Carlqvist, nyhetsredaktionen, 010-103 76 28

Studien: "Kartläggning av metallpartikelexponering samt möjliga hälsoeffekter vid professionellt arbete med 3D-skrivare" har pågått i tre år är ett samarbete mellan AMM i Linköping samt AMM i Örebro och har finansierats av AFA försäkringar.

Denna webbplats