Region Östergötland

Bättre hälsa – men inte för alla

Bilden visar människor som går

[2019-06-18]

Folkhälsan i Östergötland har förbättrats, men det är fortfarande stora skillnader mellan grupper i samhället. Det visar en ny folkhälsorapport som undersöker livsvillkor, levnadsvanor, psykisk hälsa och äldres hälsa.

Rapporten "Har hälsan blivit bättre?" släpps i dag av Region Östergötland. Den visar bland annat att livsvillkor har en avgörande betydelse för hälsan. I Östergötland har skillnaderna i hälsa mellan människor med olika livsvillkor – som utbildningsnivå och ekonomisk situation – ökat över tid. Särskilt när det gäller självskattad hälsa, psykisk ohälsa och förlorade levnadsår kan skillnaderna kopplas till ekonomisk situation. Under samma period har även inkomstskillnaderna ökat.

Också när det gäller levnadsvanor finns fortsatt stora skillnader mellan människor med hög respektive låg utbildning och inkomst. Två tredjedelar av befolkningen i Östergötland har minst en ohälsosam levnadsvana. De vanligaste sådana är fysisk inaktivitet och för lågt intag av frukt och grönsaker. I Östergötland är 36 procent inte tillräckligt aktiva. Däremot har rökningen halverats sedan 2009 och ligger nu på sju procent. Bland låginkomsttagare röker dock dagligen tolv procent.

– Det är mycket positivt att andelen rökare fortsätter att minska. Det här visar att levnadsvanor går att påverka, men det är viktigt att komma ihåg att vanor inte enbart styrs av medvetna val utan även av sociala sammanhang, säger Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Östergötland.

Psykisk ohälsa ökar

Rapporten visar att den psykiska ohälsan i form av ångest, oro och depression ökar i länet, framför allt bland tjejer och unga kvinnor. Det är också den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Östergötland.

– Det är viktigt att arbeta med att förbättra den psykiska hälsan i befolkningen eftersom ohälsan ökar, men också för att den psykiska hälsan påverkar den fysiska hälsan, säger Lena Lundgren.

Andelen äldre ökar kraftigt och hälsan inom den gruppen varierar stort. Behovet av vård och omsorg kommer att öka i takt med att gruppen blir allt större. Viktiga insatser för att skapa en bättre och mer jämlik hälsa bland äldre är att stödja social gemenskap, meningsfullhet, fysisk aktivitet och goda matvanor.

– Genom att satsa på hälsofrämjande och förebyggande insatser i de olika livsmiljöer där människor finns, kan förutsättningar skapas för bättre hälsa för alla. Det är lönsamma investeringar som motverkar sociala skillnader i hälsa, ohälsosamma levnadsvanor och psykisk ohälsa i alla åldrar, säger Kerstin Sjöberg (C) regionråd och 3:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Östergötland.

Textansvarig: Carolina Häggkvist, 010-103 77 85

Denna webbplats