Region Östergötland

Åtgärder på Vrinnevi efter förhöjda legionellahalter

[2019-11-08]

Provtagning på Vrinnevisjukhuset i Norrköping har påvisat förhöjda halter av legionella. Därför har hetvattensystemet spolats igenom och nya prover tagits. ”Som patient behöver man inte vara orolig”, säger smittskyddsläkaren Britt Åkerlind.

Det var under rutinprovtagning i ett kontrollprogram som de förhöjda halterna av legionella uppdagades. Berörd del av sjukhuset är hus 25, som inrymmer akuta verksamheter.

– Vi agerade direkt och har vidtagit akuta åtgärder genom att spola igenom hetvattensystemet under kontrollerade former, säger Britt Åkerlind, smittskyddsläkare i Region Östergötland.

Därefter har nya vattenprover tagits och resultatet beräknas anlända inom det närmsta dygnet. Till dess att svaret har kommit får ingen duscha i det aktuella huset som en extra säkerhetsåtgärd.

– Som patient behöver man inte vara orolig. Det är en väldigt liten risk att någon ska ha smittats, säger Britt Åkerlind.

Patienter som har varit på sjukhuset och får symtom på luftvägsinfektion ska inte vidta några särskilda åtgärder, utan söker vid behov vård på sin vårdcentral precis som vanligt.

Orsaken till påväxten av bakterierna är under utredning.

Textansvarig: Nyhetsredaktionen, 0702-93 13 34

Fakta om legionella
Legionella är en bakterie som normalt finns i naturen och under vissa omständigheter kan växa till i varmvattenledningar med för låg temperatur. Den kan orsaka lunginfektioner hos känsliga individer, till exempel hos personer med nedsatt immunförsvar. Smittväg är via inandning av vattenånga med förhöjda mängder legionellabakterier. I kallvatten finns inga bakterier och därför kan kallvatten både drickas och användas för att tvätta sig i. Legionella smittar inte mellan människor.

Källa: Smittskyddsläkaren i Region Östergötland / 1177 Vårdguiden

1177.se