Region Östergötland

Årets medarbetaruppföljning presenterad

[2019-04-16]

Många har svarat på årets medarbetarenkät som för första gången innehåller både arbetsmiljö och patientsäkerhet. Dessutom kan Region Östergötland numera jämföra sig med andra regioner och kommuner.

Bilden visar medarbetare

Medarbetaruppföljningen 2019 är färdig och den höga svarsfrekvensen (86 procent) håller i sig från tidigare år. Ungefär hälften av frågorna i årets enkät är helt nya och därför går resultatet inte att jämföra mot tidigare år i sin helhet.

Av de frågor som går att jämföra har dock resultatet förbättrats för alla förutom en. Stoltheten över att arbeta i Region Östergötland, möjligheten att koppla av på fritiden och känslan av att ha tillräckligt med tid har ökat. Delaktigheten i arbetsplaneringen har däremot sjunkit något.

– Medarbetarna är hjärtat i hälso- och sjukvården och vår absolut viktigaste resurs. Att de trivs, känner sig uppskattade och har förutsättningar att göra ett bra jobb är politikens främsta prioritet, säger regionrådet Alexander Höglund (L).

Flera nya frågor

När det kommer till de nya frågorna inom hållbart medarbetarengagemang ligger Region Östergötland i framkant, och även när det gäller hållbart säkerhetsengagemang står sig Östergötland väl.

I den nya enkäten har frågorna om utsatthet delats upp efter medarbetare/chef och patient/närstående. Andelen medarbetare som anser sig blivit utsatta för hot eller våld av en kollega eller chef har sjunkit från 1,1 till 0,4 procent. Siffrorna för kränkande särbehandling ligger kvar på ungefär samma nivå som förra året på 4 procent. Andelen som uppgett att de har utsatts för hot eller våld av en patient eller dennes närstående är 7 procent.

– Hot och våld är något som blir allt vanligare i samhället och det avspeglar sig också på arbetsplatserna. Vi behöver arbeta aktivt för att förebygga att vi så långt som möjligt undviker sådana händelser i vår verksamhet och bygger kunskap och stöd för hur man bör agera om det sker. Här är uppföljningen en viktig del, säger HR-direktör Zilla Jonsson.

Sammanlagt svarade 10 653 personer på årets medarbetarenkät.

Textansvarig: Carolina Häggkvist, 010-103 77 85