Region Östergötland

Sverige tar över ordförandeskapet i internationellt nätverk

[2018-06-21]

Margareta Kristenson från Region Östergötland har valts till styrelseordförande för det internationella HPH-nätverket, The International Network of Health Promoting Hospitals and Health Services. ”Det ger oss ökade möjlighet till internationella utbyten där vi kan lära av andra länder, men också till att påverka utvecklingen av en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård i olika delar av världen”, säger Margareta Kristenson.

Bilden visar Margareta Kristenson

Förra veckan visade fyra östgötska folkhälsoprojekt upp sig på den årliga konferensen som det internationella HPH-nätverket, (Health Promoting Hospitals and Health Services) arrangerade i Bologna. På samma konferens valdes Margareta Kristenson till ny ordförande år 2018-2020.

– Genom en aktiv roll i styrelsen kan vi påverka nätverkets arbetsformer och härigenom öka möjligheten till kunskapsutbyte och lärande mellan medlemsländerna, säger Margareta Kristenson, överläkare och professor emeritus i socialmedicin i Region Östergötland och vid Linköpings universitet.

Har gott renommé

Närmare 700 sjukhus och primärvårds-organisationer är medlemmar i det internationella HPH-nätverket som startat på uppdrag av WHO, med det gemensamma syftet att utveckla en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Det svenska nätverket omfattar hela Sverige och sekretariatet ligger i Östergötland, vid Verksamhetsutveckling vård och hälsa i Region Östergötland. Margareta Kristensson har tidigare varit nätverkets nationella koordinator, en roll som nu Sofia Dahlin har.

Nätverket syftar till att utveckla förebyggande och hälsofrämjande insatser för patienter, skapa en mer hälsofrämjande arbetsmiljö för medarbetarna, stärka förbyggande insatser till befolkningen och därigenom bidra till en bättre, effektivare och mänskligare, hälso- och sjukvård. En orsak till att Sverige nu får styrelseordförandeskapet är att landet har ett gott renommé i det nationella nätverket för ett strukturerat arbetssätt i frågorna, ser Margareta Kristenson.

– Det handlar om en omställning från en reaktiv sjukvård till en proaktiv hälso- och sjukvård där sjukdomsförebyggande insatser till exempel genom rådgivande samtal om levnadsvanor och ett personcentrerat arbetssätt med möten där man lyssnar och efterfrågar vad som är viktigt för patienten är grundläggande, säger Margareta Kristenson.

Hon ser att nätverket kan ge hälso- och sjukvården i Östergötland värdefulla erfarenheter. Bland annat finns arbetsformer inom organisationen Planetree i USA där sjukhusmiljön är skapad efter patienters och anhörigas behov, insatser för nyanlända och personer med olika kulturell bakgrund liksom de särskilda behov som finns hos barn, ungdomar och äldre. Taiwan har skapat arbetsformer för att minimera sjukhusens miljöpåverkan.

Textansvarig: Maria Carlqvist, 010-103 77 85