Region Östergötland

Snabbt bredband för fler östgötar

[2018-03-29]

78,7 procent av hushållen i Östergötland hade tillgång till bredband på 100 Mbit/s i oktober 2017, vilket är en ökning med 4,1 procent. Snittet för riket är 78,5 procent. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2017.

Bilden visar rullar med fiber

Men fortfarande är det en bit kvar till målet om att 95 procent i länet bör ha tillgång till snabbt bredband år 2020.

Bredband är en samhällsbyggnadsfråga som är viktig för näringsliv, kommunal verksamhet och medborgare. I februari i år antog därför Region Östergötland en regional bredbandsstrategi vilken säger att hela Östergötland ska ha tillgång till snabbt bredband samt att mobilnäten ska ha en god täckning och kapacitet säger Göran Gunnarsson (C), ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden.

Linköping har kommit längst

Bland Östergötlands kommuner har Linköping kommit längst med 87,7 procent fiberanslutna hushåll. Boxholm och Vadstena hade den snabbaste tillväxten av fiberbredband med 21,1 respektive 20,2 procent.

Ökningen i dessa kommuner består främst på att tätorterna byggts ut. Stora delar av utbyggnadsprojekten på landsbygden är i antingen i en planeringsfas eller så är de pågående och därmed inte rapporterade i statistiken. Detta gäller för hela regionen säger Jonas Jernberg som arbetar på Region Östergötland som regional bredbandskoordinator och har regeringens uppdrag att verka för övergripande samordning och samverkan i bredbandsfrågor.

Bredbandskoordinatorns roll är bland annat att bistå kommunerna, driva på bredbandsarbetet och se till att kommunerna har den information de behöver för att kunna arbeta med bredbandsfrågan.

Textansvarig: Nyhetsredaktionen, 010-103 77 85

Om PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2017
PTS har i uppdrag av regeringen att beskriva och analysera den faktiska och möjliga tillgången till infrastruktur och tjänster för elektronisk kommunikation. PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning är en årlig rapport som kartlägger tillgången till och utbyggnaden av fast och mobil bredbandsinfrastruktur det vill säga tillgången till telefoni och bredband där vi bor och arbetar, samt tillgången till mobilt bredband och mobiltelefoni över Sveriges yta. Mätningen är gjord i oktober 2017.
Om regeringens bredbandsstrategi
Regeringen publicerade i slutet av 2016 en ny strategi för ett helt uppkopplat Sverige år 2025. Strategin innehåller mål för bredbandsutbyggnaden:
År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.